امروز: يكشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸

مقام معظم رهبری: عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

معلول ايراني که ۱۳۰ اختراع دارد

«امير رضايي» مخترعي است که با وجود فلج مغزي توانسته ۱۳۰ اختراع کاربردي را ثبت کند.


اختراعاتي که با وجود شرايط جسماني اين جوان خوش فکر بسيار عجيب به نظر مي رسد. يک قاشق الکترونيکي تا بتواند به معلولين غذا بدهد و«قفل هوشمند» از جمله اولين اختراعات اوست. از ۱۳۰ اختراع امير ۳۰ تايش براي معلولين است. از ماشيني که کنار در گذاشته تا کفش هوشمندي براي ناشنوايان که با ويبره رفتن آنها را از خطر آگاه کند. امير يک شمع هم اختراع کرده که به تقويت عضلات شکم بيمارانCP کمک مي کند تا بتوانند از طريق آن بهتر صحبت کنند.