امروز: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

مقام معظم رهبري: رشد ميزان مقاله، هدف نيست؛ در صنايع و در بازار بايد خودش را نشان بدهد

Nivo Slider Demo

محل فعلی شما : ثبت اختراعآخرین اخبار

معرفی کتاب: «حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر؛ تعاملها و تعارضها»

کتاب «حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر؛ تعاملها و تعارضها» نوشته دکتر محمد حبیبی مجنده برای نوبت اول بهار امسال از سوی انتشارات دانشگاه مفید قم منتشر شده است.


book

به گزارش خبرنگار مهر، گسترش و تشدید حمایت از مالکیت فکری در دو عرصه ملی و بین المللی ازیک سو، و اهمیت بی سابقه حقوق بشر به ویژه رشد و توسعه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سالهای آغازین قرن بیست و یکم، نسبت و رابطه این دو حوزه را در کانون توجه نهادها و اشخاص ذی نفع جای داده است. اثر حاضر این موضوع نو پیدا را به بحث نهاده و تلاش می کند گونه های تعامل و چهره های تعارض میان مالکیت فکری و حقوق بشر را بررسی کند. بی گمان جامعه حقوقی به طور عام و دانشجویان، استادان و پژوهشگران این دو حوزه از دانش گرانسنگ انسانی، کتاب را سودمند خواهند یافت.

پیش زمینه ها، کپی رایت و آزادی بیان، حق اختراع و حق بر سلامتی، فصول سه گانه این کتاب را تشکیل می دهند.

تحقيق کنونی، در این سه فصل عرضه می گردد. فصل اول تحت عنوان «پيش زمينه ها» به علل بروز و پيشينه مناقشه، مفهوم مالکيت فکری و مالکيت فکری به مثابه حقوق بشر می پردازد. اين فصل جنبه مقدماتی دارد و مطالب آن مستقيم يا غير مستقيم در سراسر تحقيق به کار آمده است. فصل دوم، که شايد هنر اصلی تحقيق را به نمايش می گذارد، به بررسی کپی رايت و آزادی بيان اختصاص دارد. در اين فصل، ابتدا تصويری از مسائل کپی رايت که بيش ترين ارتباط را با آزادی بيان دارد، ارائه می شود. اين تصوير را نبايد به ديده آموزشی نگريست؛ نگارنده سعی کرده است به زوايای پنهان کپی رايت بپردازد. آنگاه، مسائل اساسی آزادی بيان که باز بيش ترين ارتباط را با کپی رايت دارد به دقت مطرح شده است.

پس از اين دو تصويرگری، تعامل و تعارض کپی رايت و آزادی بيان مورد بحث قرار گرفته است. و در فصل سوم، با عنوان حق اختراع و حق بر سلامتی به بررسی جداگانه اين دو موضوع و سپس ارزيابی رابطه آن ها پرداخته شده است.

با آن که تحقيق حاضر را می توان مبسوط ترين نوشتار در موضوع خود قلمداد کرد، قطعاً نمی توان آن را عاری از کاستی ها و نارسايی ها دانست. بخش زيادی از اين کاستی ها را می توان با نظر به گستردگی و تازه بودن موضوع توجيه کرد. بعلاوه، فرصت زمان کوتاه برای انجام چنين تحقيق مفصلی و نيز خصلت ميان رشته ای آن و البته بضاعت اندک نگارنده هم می تواند بخش ديگری از کاستی ها را موجه سازد. نهايت سعی نگارنده بر رعايت اقتصاد در نگارش و پرهيز از کلی گويی بوده است. اميد که در نظر اساتيد بزرگوار و اصحاب فکر و انديشه مقبول افتد.

علل پیدایش و پیشینه بحث، مفهوم مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری به مثابه حقوق بشر، کپی رایت، آزادی بیان، تعامل و تعارض کپی رایت و آزادی بیان، حق برسلامتی، حق اختراع، رابطه حق اختراع و حق بر سلامتی، از جمله بخشهای مختلف این کتاب هستند.

جهانی شدن اقتصاد، رویکرد نهادهای بین المللی حمایت از مالکیت فکری، سازمان تجارت جهانی، تنوع نظامهای حقوقی مالکیت فکری، نظریه حق طبیعی، نظریه شخصیت، نظریه فایده گرایی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی و هنری، کپی رایت فرزند مشروع سانسور، اولین قانون کپی رایت، رواج علم آموزی و حقوق مؤلف، عصر سرزمینی کپی رایت، عصر بین المللی کپی رایت، ساختار کلی و نحولات کنوانسیون برن، پذیرش رسمی تفکیک اندیشه و بیان، جایگاه آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر، حق داشتن نظریات و عقاید، نقش کپی رایت در پیشبرد آزادی بیان، حل تعارض کپی رایت و حق دسترسی به اطلاعات و اندیشه ها، دوپارگی اندیشه و بیان، حق های دارنده گواهی اختراع، حق اختراع و دسترسی به داروها، از جمله موضوعات و مباحثی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.

کتاب «حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر، تعاملها و تعارضها»، نوشته دکتر محمد حبیبی مجنده برای نوبت اول بهار امسال در ۴۶۷ صفحه از سوی انتشارات دانشگاه مفید قم منتشر شده است.